Ασφαλιστικό Συνέδριο 2017 – Advanced Diploma in Insurance Practice