ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Όπως θα γνωρίζετε, η εταιρεία μας δεσμεύεται να προστατεύει την ιδιωτικότητα των πελατών της σύμφωνα με την νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR). Μέσα στα πλαίσια συμμόρφωσης με τον νόμο, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στο Έντυπο Συγκατάθεσης Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Είμαστε στην διάθεση σας για περαιτέρω πληροφορίες στο τηλέφωνο 22 26 77 33

Εμείς, η P.F.A. INSURANCE LINK AGENTS, SUB-AGENTS & CONSULTANTS LTD (αρ. εγγραφής εταιρείας: HE288513) γνωστή ως InsuranceLink, και εγγεγραμμένη στο Μητρώο του Εφόρου Ασφαλίσεων ως Εταιρεία Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, δεσμευόμαστε να προστατεύουμε την ιδιωτικότητά σας σύμφωνα με τον περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμο του 2018.
Σκοπός της επεξεργασίας από εμάς των προσωπικών σας δεδομένων είναι η ανάλυση των ασφαλιστικών σας αναγκών, η εύρεση των πιο κατάλληλων για σας ασφαλιστικών συμβάσεων και η διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών που σας παρέχουν οι συμβεβλημένες με εμάς ασφαλιστικές εταιρείες και ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές.

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα βρίσκεται σε ισχύ ασφαλιστήριο για το οποίο είστε συμβαλλόμενος/η και ή ασφαλισμένο πρόσωπο, εκτός αν συντρέχει σοβαρός λόγος να μην το πράξουμε. Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες σας καθώς επίσης το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διορθώσουμε, διαγράψουμε και/ή περιορίσουμε την χρήση των πληροφοριών σας. Έχετε επίσης το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεση αυτή. Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα σας ή για να λύσετε οποιαδήποτε απορία σε σχέση με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο dpo@cv-insurancelaw.com ή στην ταχυδρομική διεύθυνση Ναυαρίνου 10, 1100 Λευκωσία.

Για περισσότερη ενημέρωση σε σχέση με τα δικαιώματα σας και για το πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας https://www.insurancelinkcyprus.com/privacy-policy

    Δίνω τη ρητή μου συγκατάθεση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου από την InsuranceLink για τους σκοπούς που αναφέρονται πιο πάνω.
    1)Ενημέρωση και Επεξηγήσεις για διάφορα Ασφαλιστικά θέματα και ορολογίες
    2)Εορταστικά μηνύματα.
    3)Ενημέρωση για καινούργια ασφαλιστικά πακέτα,

    Εννοείται ότι σε οποιαδήποτε στιγμή αν μετανιώσετε και δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε το email μας, μπορείτε να αφαιρεθείτε από τη λίστα πατώντας το κουμπί “unsubscribe” που βρίσκεται στο κάτω μέρος όλων μας των προωθητικών ενεργειών.