Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣ

01

Η Διαδικασία Προσδιορισμού των Γεγονότων

Αφιερώνουμε τον χρόνο που απαιτείται για να κάνουμε συγκεκριμένες ερωτήσεις μέσω κατάλληλα δομημένων ερωτηματολογίων για να μάθουμε όλα τα στοιχεία που χρειαζόμαστε ώστε να κατανοήσουμε πλήρως τη συνολική εικόνα της παρούσας κατάστασης του πελάτη μας.

02

Η Διαδικασία Διάγνωσης

Μέσω της σε βάθος εξέτασης της παρούσας κατάστασης του πελάτη μας, προσπαθούμε να ανακαλύψουμε τι ακριβώς θέλει να επιτύχει, να αποκαλύψουμε οποιαδήποτε προβλήματα, να μεγιστοποιήσουμε τη συναίσθησή μας και να καθορίσουμε κατά πόσον μπορούμε να εισηγηθούμε κάποιες από τις προτεινόμενες ιδέες σχεδιασμού, για την επίλυση οποιωνδήποτε προβλημάτων πιθανόν αναδυθούν και την αντιμετώπιση οποιωνδήποτε ανησυχιών που τυχόν προβληματίζουν τον πελάτη.

03

Η Διαδικασία Σχεδιασμού

Συνεργαζόμαστε με τους πελάτες μας για να βρούμε τη βέλτιστη δυνατή λύση στα προβλήματα που προέκυψαν κατά τη διαγνωστική διαδικασία. Αυτό γίνεται προτού παρουσιαστεί η Επίσημη Πρότασή μας. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζουμε ότι θα υιοθετηθεί μόνο η εγκεκριμένη κατεύθυνση του πελάτη ώστε να έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Οι εισηγήσεις μας για αλλαγές, αν απαιτούνται, θα βασίζονται σε ενδελεχή έρευνα και προσδιορισμένα γεγονότα.

04

Επίσημη Παρουσίαση

Διαμορφώνουμε και προβάλουμε στον πελάτη μια Επίσημη Παρουσίαση, η οποία σκιαγραφεί τις λύσεις που προτείνουμε. Η Επίσημη Παρουσίαση πραγματοποιείται συνήθως σε κατάλληλο χρόνο και μέρος που εξασφαλίζει στον πελάτη μας επαρκή χρόνο να κατανοήσει πλήρως τις λύσεις μας και να συζητήσουμε την εφαρμογή τους.

05

Εφαρμογή και Διαχείριση

Η Εφαρμογή και Διαχείριση των προτάσεων μας αποτελούν τμήμα των συνεχιζόμενων υπηρεσιών μας προς τους πελάτες μας. Σε περίπτωση που δεν συνεργαστούμε με μια άλλη εταιρεία – αντιπρόσωπο ως σύμβουλο, το γραφείο μας διαχειρίζεται και εξυπηρετεί οποιοδήποτε ή και το σύνολο των προτάσεών μας που θα έχουν εγκριθεί. Οι συνεχιζόμενες υπηρεσίες συμβάλλουν στη δημιουργία και στη διατήρηση μιας ισχυρής πελατειακής σχέσης.

06

Περιοδική Αξιολόγηση

Σε μια κοινώς συμφωνημένη μελλοντική συνάντηση θα βρεθούμε για να αξιολογούμε την πρόοδο του σχεδίου εφαρμόζουμε προσαρμογές, όπου αυτό είναι απαραίτητο.