ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

You have already submitted this form with the same contact details.
Thank you for submitting your details, we will call you back shortly!
Με ενδιαφέρει

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Αστική Ευθύνη έχει ένα πρόσωπο (νομικό ή φυσικό) απέναντι σε άλλα άτομα στην περίπτωση που τους προξενεί, με συγκεκριμένη ενέργεια ή παράλειψή του, σωματική βλάβη ή/και υλική ζημιά. Στην περίπτωση αυτή το πρόσωπο, που υπέστη τη ζημιά ή τη βλάβη, δικαιούται να ζητήσει αποζημιώσεις. Το γενικό και ευρύ νόημα του ορισμού αυτού δεν οριοθετεί με σαφή τρόπο τις απαιτήσεις που μπορεί να θέσει ο εκάστοτε θιγόμενος σε βάρος του υπαίτιου που προκάλεσε τη ζημιά. Η κάλυψη της Αστικής Ευθύνης προς τρίτους για επιχειρήσεις είναι ο καλύτερος τρόπος για να μεταφερθεί το ρίσκο μεγάλων αποζημιώσεων στην Ασφαλιστική Εταιρεία. Αναλόγως δε με τη δραστηριότητα για την οποία παρέχεται η κάλυψη, κατά περίπτωση, δίδονται και σχετικές επεκτάσεις. Για παράδειγμα, για τροφική δηλητηρίαση, πυρκαγιά, έκρηξη, χρήση μηχανημάτων κλπ.

Αστική Ευθύνη με λίγα λόγια σημαίνει, ο ευθύνων πληρώνει

-Σάββας Χριστοφόρου

Πως δημιουργείται η Αστική Ευθύνη?

Η Αστική Ευθύνη μπορεί να προκύψει με διάφορους τρόπους κυρίως μέσα από τρεις κατηγορίες:

1. Ευθύνη που απορρέει από το Κοινό Δίκαιο έτσι όπως έχει διαμορφωθεί μέσα από τον χρόνο από τη νομολογία των δικαστηρίων.

2. Ευθύνη που απορρέει από τη νομοθεσία όπως ψηφίζεται από το νομοθέτη, δηλαδή τη Βουλή.

3. Ευθύνη δυνάμει σύμβασης που συνομολογείτε μεταξύ δύο μερών.

Το πιο σημαντικό αστικό αδίκημα είναι εκείνο της Αμέλειας (negligence). Αμέλεια συνιστά η παράβαση υποχρέωσης επιμέλειας, που οφείλεται από τον εναγόμενο (αυτός που του κινούν αγωγή) στον ενάγοντα (αυτός που κινεί αγωγή) και η οποία προκαλεί ζημιά στον ενάγοντα.

Το άρθρο 51 του περί Αστικών Αδικημάτων Νόμου (κεφ. 148) προβλέπει τα εξής: 

  1. (1) Αμέλεια συνίσταται:

α. στην τέλεση πράξης, την οποία υπό τις περιστάσεις δε θα τελούσε λογικό συνετό πρόσωπο, ή στην παράλειψη τέλεσης πράξης, την οποία υπό τις περιστάσεις τέτοιο πρόσωπο θα τελούσε, ή

β. στην παράλειψη καταβολής τέτοιας δεξιότητας ή επιμέλειας για την άσκηση επαγγέλματος, επιτηδεύματος ή ασχολίας όπως ένα λογικό συνετό πρόσωπο, που έχει τα προσόντα για την άσκηση του επαγγέλματος αυτού, επιτηδεύματος ή ασχολίας θα κατέβαλλε υπό τις περιστάσεις. 

Διευκρίνηση
Οι παραπάνω πληροφορίες μπορεί να διαφέρουν από Ασφαλιστική Εταιρεία σε Ασφαλιστική Εταιρεία. Αναλόγως του ασφαλιστηρίου που θα σας προτείνουμε, θα σας παράσχουμε όλες τις σχετικές πληροφορίες που απαιτούνται, ώστε να μπορείτε να αποφασίσετε για την επιλογή της σωστής Ασφάλισης.
Ζητήστε σήμερα την προσφορά μας και εμείς θα επιλέξουμε την κατάλληλη ασφάλιση για σας σύμφωνα με τις δικές ανάγκες και προϋπολογισμό. Και να θυμάστε, ότι αγαπάτε να το ασφαλίζετε.