ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

You have already submitted this form with the same contact details.
Thank you for submitting your details, we will call you back shortly!
Με ενδιαφέρει

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το εξειδικευμένο ασφαλιστήριο επαγγελματικής ευθύνης καλύπτει την επαγγελματική ευθύνη πάροχων εταιρικών υπηρεσιών το οποίο περιλαμβάνει τα εξής χαρακτηριστικά. 

Ποιες Επαγγελματικές Υπηρεσίες καλύπτονται;

Εταιρικές υπηρεσίες που περιλαμβάνουν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

A. τη δημιουργία, διαχείριση ή τη διοίκηση καταπιστευμάτων και την παροχή συμβουλών σε σχέση με αυτά, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμών της ανάληψης ή της διευθέτησης ανάληψης από άλλο πρόσωπο των καθηκόντων εμπιστευματοδόχου ή κηδεμόνα καταπιστευμάτων ή τη διαχείριση ή επένδυση ή διάθεση των περιουσιακών στοιχείων του καταπιστεύματος,

B. την ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών, που περιλαμβάνει χωρίς περιορισμό, τη σύσταση, διαχείριση ή διοίκηση εταιρειών, ομορρύθμων ή ετερορρύθμων εταιρειών ή άλλων οργανισμών και την παροχή συμβουλών σε σχέση με τις ακόλουθες υπηρεσίες:

i. την παροχή υπηρεσιών διοικητικών συμβούλων εταιρειών, είτε από φυσικά είτε από νομικά πρόσωπα,

ii. την παροχή φυσικών ή νομικών προσώπων ως γραμματέων εταιρειών ή άλλων αξιωματούχων εταιρειών υπό οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα,

iii. την κατοχή μετοχών εταιρειών ως εγγεγραμμένων μετοχών εκ μέρους και για λογαριασμό τρίτων,

iv. την παροχή εγγεγραμμένου γραφείου ή διεύθυνσης, συμπεριλαμβανομένης ταχυδρομικής, τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής διεύθυνσης εταιρειών

v. την παροχή ομόρρυθμων ή ετερόρρυθμων συνεταίρων σε συνεταιρισμούς,

vi. την παροχή παρομοίων θέσεων ή υπηρεσιών σε σχέση με άλλα νομικά πρόσωπα ή οργανισμούς με ή χωρίς ξεχωριστή νομική οντότητα, 

vii. το άνοιγμα ή τη διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών ή λογαριασμών χαρτοφυλακίου

Δεν καλύπτονται η άσκηση δικηγορίας, ο έλεγχος λογαριασμών και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, τις οποίες μπορούμε να καλύψουμε με εξειδικευμένες προς τούτο ασφαλιστικές καλύψεις επαγγελματικής ευθύνης.

Ποιοι θεωρούνται ασφαλισμένοι

1. Ο κάτοχος του ασφαλιστηρίου και οποιαδήποτε θυγατρική εταιρεία του
2. Συνέταιροι ή διοικητικοί σύμβουλοι
3. Εργοδοτούμενοι
4. Αυτοεργοδοτούμενοι αποκλειστικά συμβεβλημένοι και εποπτευόμενοι από τον κάτοχο του ασφαλιστηρίου ή θυγατρική εταιρεία 
5. Κληρονόμοι ή προσωπικοί αντιπρόσωποι ασφαλισμένου

Βασικές Καλύψεις

  • Επαγγελματική ευθύνη
  • Πνευματική ιδιοκτησία
  • Δυσφήμηση
  • Δόλος / ανεντιμότητα
  • Υπεράσπιση 

Επεκτάσεις

  • Παρουσία στο δικαστήριο
  • Πρόσθετη περίοδος γνωστοποίησης
  • Απολεσθέντα έγγραφα 

Αν είσαστε πάροχος Εταιρικών Υπηρεσιών, θα χαρούμε να σας κάνουμε την προσφορά μας για αυτή την ασφάλιση.

Διευκρίνηση
Οι παραπάνω πληροφορίες μπορεί να διαφέρουν από Ασφαλιστική Εταιρεία σε Ασφαλιστική Εταιρεία. Αναλόγως του ασφαλιστηρίου που θα σας προτείνουμε, θα σας παράσχουμε όλες τις σχετικές πληροφορίες που απαιτούνται, ώστε να μπορείτε να αποφασίσετε για την επιλογή της σωστής Ασφάλισης.
Ζητήστε σήμερα την προσφορά μας και εμείς θα επιλέξουμε την κατάλληλη ασφάλιση για σας σύμφωνα με τις δικές ανάγκες και προϋπολογισμό. Και να θυμάστε, ότι αγαπάτε να το ασφαλίζετε.