Γιατί δεν πρέπει να αποκρύπτετε πληροφορίες κατά την σύναψη ενός Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου?