Διάφορα ευρήματα μετά από τον έλεγχο των ασφαλιστηρίων